Navigation auf uzh.ch

Suche

Slavisches Seminar

Anastasia Makarova

Anastasia Escher

Raumbezeichnung
PLG-1-101

Lebenslauf

2013-2016 Doktorat-Studium der Indogermanischen und Arealinguistik, Institut der llinguistischen Forschung, Russische Akademie der Wissenschaften

2011-2013 Magister-Studium der Balkanlinguistik, Universität Sankt-Petersburg

2007-2011 Bachelor-Studium der klassischen Philologie, Universität Sankt Petersburg

Projekt

'Ill-bred sons', family and friends: tracing the multiple affiliations of Balkan Slavic

Themenbereiche: quantitative corpus linguistics, morphosyntax, Balkan linguistics, laguage contact

Publikationen

2020. Futural’no-habitual’naya polisemiya v balkanskikh yazykakh [Polysemy of Future tense and habitual aspect markers in Balkan languages]. Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik 65(1), 200–213.

2019. Typologie des Passivs im Moliseslavischen: Bewahrung, Umbau und Innovation im totalen slavisch-romanischen Sprachkontakt. (Co-author Breu, Walter). In Brehmer, Bernhard & Kuße, Holger (eds.). Wiener Slawistischer Almanach 83. Frankfurt am Main: Peter Lang, 7–60.

2019. Corpora and processing tools for non-standard contemporary and diachronic Balkan Slavic. (Co-authors: Vuković, Teodora and Muheim, Nora & Winistörfer, Olivier and Simko, Ivan & Bradjan, Sanja). In Proceedings of the Student Research Workshop associated with The 12th International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2019). Shoumen: Incoma, 62–68.

2019. Statisticheskii metod yazykovogo profilirovaniya nositelya dialekta (na materiale vostochnoserbskogo idioma sela Berchinovats) [Quantitative method of linguistic profiling (on the Timok Idiom of Berčinovac)]. (Co-authors: Konior, Daria V. & Sobolev, Andrei N). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologija 58, 17–33.

2018. Confronto tra Confronto tra tempo verbale perfetto nei dialetti della regione del lago Prespa e quello nei dialetti Arbёreshё. Zeitschrift für Balkanologie 54. 32–40.

2018. Yuzhnoslavyanskie dialekty v simbioticheskikh soobshchestvakh Balkan [South Slavic Dialects in Symbiotic societies] (Co-authors: Kisilier, Maksim L. & Kozak, Vyacheslav V. and Konior, Daria V. & Morozova, Maria S., and Sobolev, Andrei N. & Rusakov, Aleksandr Yu.). Acta linguistica petropolitana XIV, 1–54.

2018. Makedonskii esse-perfekt: evolyutsiya formy [Esse-perfect in Macedonian: evolution]. In Kazanskii, Nikolai N. (ed.). Indo-European Linguistics and Classical Philology XXII. Proceedings of the 22nd Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky. June 26 – 28, 2018. St. Petersburg: Nauka, 821–829.

2017. Arumynskii yazyk v Prespanskom regione (Respublika Makedoniya) segodnya [Aromanian language in the Prespa Lake Region (Republic of Macedonia) today] (Co-author Konior, Daria). Studia Slavica Hungarica 62(2), 291–303.

2017. On the Macedonian Perfect(s) in the Balkan Context. Zeitschrift für Slawistik 63(3), 387–403.

2017. Interferentsiya v rechi bilingval’nykh nositelei dialektov regiona Prespa (Makedoniya). [Discourse strategies of bilingual speakers of Macedonian, Aromanian and Albanian dialects in the Prespa Region]. In Monakhov, Sergei, Vasil’eva, Irina & Khokhlova, Maria (eds). Proceedings of the 45th International Philological Conference (IPC 2016): volume 122. Atlantis Press, 364–367.

2017. Inventar’ preterital’nykh form proshedshego vremeni v arumynskom govore Prespy: sistema s dvumya perfektami [Preterit forms in the Aromanian dialect of Prespa: the system with two Perfects]. In Kazanskii, Nikolai N. (ed.). Indo-European Linguistics and Classical Philology XXI. Proceedings of the 21st Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky. June 26 – 28, 2017. St. Petersburg: Nauka, 1002–1012.

2017. Metod anketirovaniya v tipologicheskom i dialektologicheskom issledovanii (na primere ankety dlya izucheniia esse-perfekta v makedonskikh dialektakh) [Questionnaire method in a typological and dialectological research (a case study of the questionnaire for the research into esse-perfect in the Macedonian dialects)]. In Makartzev, Maksim M.  (chief ed.), Sedakova Irina A. & Tziv’yan, Tatiana V. (eds.). Balkanskii tezaurus: vzglyad na Balkany izvne i iznutri. Tezisy i materialy. Moskva, 18–20 aprelya 2017 goda. Moskow: Institut slavyanivedenya RAN, 66–72.

2016. Yazyk srednevekovogo slavyanskogo perevoda bully Papy Grigoriya XI Ordenu Sv. Pavla I Otshel’nika. In Baranovas, Viktoras & Timčenko, Tatjana (eds.). El’Manuscript-2016. Textual heritage and Information Technologies. Vilnus 2016 08 22–28. Conference Materials. Vilnus: Iževskas, 127–131.

2016. Izomorfizm balkanskikh glagol’nykh sistem (na materiale form preterita arumynskogo, makedonskogo i albanskogo dialektov regiona Prespa) [Isomorphism of the Balkan verb systems (a case study of the preterit forms in the Aromanian, Macedonian, and Albanian dialects of the Prespa region]. In Kazanski, Nikolai N. (ed.). Indo-european linguistics and classical philology XX (Joseph M. Tronsky memorial Conference). Proceedings of the international Conference, St. Petersburg, 20–22 June, 2016. Part II. Saint-Petersburg: Nauka, 670–683.

2016. O formakh i funktsiyakh perfekta v zapadnomakedonskikh dialektakh [On the forms and functions of perfect in the Western Macedonian dialects]. Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvisticheskikh issledovanii XII(2), 217–234.

2016. Neka zapažanja o etnojezičkoj situaciji u dvojezičnim makedonsko-albanskim selima u regionu Prespa: fenomen Arvati. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 61(1), 1–16.

2016. Sistema proshedshikh vremen v dialektakh regiona Prespa [Past Tenses System in the Dialects of the Prespa Region]. In: XLV Mezhdunarodnaya filologicheskaya nauchnaya konferentsiya 14–21 marta 2016 g. Tezisy doklaadov. Saint-Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 553–554.

2015. Nazvaniya chastei tela v serbokhorvatskom i albanskom govorakh krainy Mrkovichi [Body parts terms in the Serbian-Croatian and Albanian dialects of  Mrkoviči]. (Co-author: Sobolev, Andrei N). In Demiraj, Bardhyl (Hrsg.), Sprache und Kultur der Albaner. Zeitliche und räumliche Dimensionen. Akten der 5. Deutsch-albanischen kulturwissenschaftlichen Tagung (5.–8. Juni 2014, Buçimas bei Pogradec, Albanien). Wiesbaden: Harrassowitz, 552–556.

2015. Yazykovaya situatsiya v dvuyazychnykh selakh makedonskoi Prespy [Language Situation in Bilingual Villages of Macedonian Prespa]. XLIV Mezhdunarodnaya filologicheskaya nauchnaya konferentsiya 10–15 marta 2015 g. Tezisy doklaadov. Saint-Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 478–479.

2014. Anketa dlya izucheniya modal’nykh i temporal’nykh kategorii glagola v yazykakh BYAS [A questionnaire for the research into the modal and temporal categories of the verb in languages of Balkansprachbund]. Makedonski jazik LXV, 285–302.

2014. Osobennosti ehtnoyazykovoi situatsii v regione Karashevo (Rumyniya) [Ethnolinguistic situation in the Karaševo Region]. (Co-author: Konior, Daria V.). Poznańskie Studia Slawistyczne 8, 83–91.

2014. O podgotovke ehkspeditsii v dvuyazychnye sela makedonskoi Prespy. XLII Mezhdunarodnaya filologicheskaya nauchnaya konferentsiya 11–16 marta 2014 g. Tezisy doklaadov. Saint-Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 152.

2013. Sistema proshedshikh vremen govorov sel Yanche i Rostushe, Debar, Respublika Makedoniya (po materialam ehkspeditsii 2012 g.) [Past tenses system in the dialects of the villages Janče, Rostuša, Debar, Republic of Macedonia (a case study of the 2012 expedition materials)]. Iz materialov k XVI Mezhdunarodnoi konferentsii studentov-filologov. Saint-Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 35–36.

2011. Latinizmy v sovremennom makedonskom literaturnom yazyke [Latin Borrowings in the Modern Macedonian Language]. Iz materialov k XIV Mezhdunarodnoi konferentsii studentov-filologov. Saint-Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, 32–33.